Legitymacja Ucznia

9.5. 2017 Legitymacja UczniaZ inicjatywy Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Sejm przyjął w grudniu 2016 r. zmiany w przepisach, które uprawniają uczniów polskich szkół poza granicami Polski do otrzymania legitymacji uprawniającej do skorzystania z ulgowych przejazdów transportem publicznym podczas pobytu w Polsce oraz wstępu do muzeów i parków narodowych na takich zasadach jak uczniowie szkół w Polsce. Legitymacje ucznia wydaje darmowo Konsulat Generalny RP w Ostrawie.
Rodzice poprzez szkołę złożą prosty wniosek, w której ich dziecko pobiera naukę, ponieważ szkoły współpracować będą w realizacji tego zadania z konsulami.
 
Zwracamy się zatem z prośbą do Rodziców o wypełnienie wniosku w terminie do 15 maja 2017, by uzyskać legitymacje  jeszcze przed wakacyjnymi wyjazdami do Polski. Ze zniżek można korzystać podczas rodzinnych wyjazdów do Polski oraz wycieczek szkolnych.
 
 Wniosek można wypełnić
a) ręcznie  
b) komputerowo 
 
 Poniżej przedstawiamy szczegółowe zasady w formie pytań i odpowiedzi.·      
 • Kto może otrzymać legitymację?                                                                                                      Legitymację może otrzymać każdy uczeń do ukończenia 18 roku życia, który uczy się języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskijego szkoła jest zaregistrowana w bazie danych Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (nasza szkoła jest zaregistrowana od roku 2013)·     
 • Do czego uprawnia legitymacja ucznia Legitymacja ucznia uprawnia                                                 do zakupu ulgowych biletów: ·                                                                                                               37%  - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych, 
          49% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych.                                    

 • Jednocześnie zwracamy uwagę: W kontekście pojawiających się pytań o ulgi na bilety jednorazowe na przejazd komunikacją miejską - autobusową lub tramwajową wyjaśniamy, że małoletni pobierający naukę w Polsce również takiej ulgi nie posiadają z mocy przepisów rangi ustaw lub rozporządzeń. Kwestia opłat za bilety jednorazowe, kręgu osób uprawnionych do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów jest regulowana w Polsce przede wszystkim przez prawo miejscowe (uchwały rad gmin) - np. poprzez przyjęcie uchwały Rady Miasta, w której ustalony jest katalog osób uprawnionych do przejazdów ulgowych oraz wymiar ulg
 •   do muzeów, parków narodowych.
 •  Jakie dane zawiera legitymacja?                                                                                                       Legitymacja zawiera imię i nazwisko oraz datę urodzenia ucznia, a także nazwę szkoły w której się uczy. Ponadto na legitymacji znajduje się nazwa konsulatu i jego pieczęć oraz data jej ważności. 
 • Czy do skorzystania z ulg wystarczy legitymacja?                                                                              Legitymacja jest ważna jedynie z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport). Brak dokumentu uniemożliwia skorzystanie z ulgi, a w przypadku wykupienia biletu ulgowego na przejazd może skutkować nałożeniem kary za brak dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi zgodnie z przepisami obowiązującymi przewoźników. Zgodnie z przepisami uprawnienie do ulg przysługuje uczniom do momentu uzyskania pełnoletniości – jeśli zatem uczeń otrzymał legitymac ucznia ję w roku, w którym kończy lat 18, to możliwość skorzystania z ulg posiada tylko do dnia ukończenia 18 lat.
 • Dlaczego legitymacja nie zawiera zdjęcia dziecka?                                                                            Legitymacja ucznia różni się wzorem od legitymacji otrzymywanej przez uczniów szkół w Polsce. Nie ma na niej zdjęcia ucznia co znacznie uproszcza jej wydanie. Legitymacja ważna jest z innym dokumentem potwierdzającym tożsamość (paszport, dowód osobisty).  ·      
 • Gdzie składać wniosek o legitymację dla dziecka?                                                                         
 • Jakie należy przedstawić dokumenty składając wniosek o wydanie legitymacji dla dziecka?          Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające pobieranie nauki języka polskiego lub innych przedmiotów w języku polskim. Jeśli wniosek składany jest za pośrednictwem szkoły nie trzeba składać dodatkowych dokumentów ponieważ szkoła potwierdzi konsulowi dane swoich uczniów. ·
 • Gdzie należy odebrać legitymację?                                                                                                  Legitymacje można odebrać: w szkole (wniosek złożony za pośrednictwem szkoły) lub w konsulacie  (wniosek złośony został u konsula)                                                                                                                
 • Jaki jest czas oczekiwania na legitymację?                                                                               Konsulowie będą wydawać legitymacje w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli wniosek składany jest za pośrednictwem szkoły termin 30 dni liczy się od dnia dostarczenia wniosków szkoły do konsula. Odbioru wystawionych legitymacji w terminie określonym przez konsula będzie mogła dokonać upoważniona osoba. Jeśli rodzicowi zależy na szybkim otrzymaniu legitymacji powinien upewnić się w
 • szkole, w jakim terminie przekazywane są wnioski do konsula (zbiorczo czy indywidualnie).    
 •  Na jaki okres wydawane są legitymacje?                                                                                  Legitymacje wydawane są na okres roku szkolnego, z datą ważności upływającą ostatniego dnia miesiąca w którym rozpoczyna się kolejny rok szkolny w danym państwie. Przykładowo, jeśli rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia, to legitymacja zostanie wydana z datą ważności 30 września kolejnego roku. W roku 2017 legitymacje wyjątkowo wydawane będą z dłuższym terminem ważności. Oznacza to, że legitymacje wydane w roku szkolnym 2016/2017 zachowają ważność  do końca kolejnego roku szkolnego 2017/2018 r. Po tej dacie legitymacja nie uprawnia do skorzystania z ulg określonych w przypadach.
 •  W jaki sposób można przedlużyć legitymację?                                                                                   Jeżeli uczeń kontynuuje naukę to jego legitymacja zostanie przedłużona na kolejny rok szkolny na wniosek jego rodziców lub opiekunów prawnych. Wnioski o przedłużenie ważności składane są na takich samych zasadach jak wnioski o wydanie legitymacji – można to zrobić za pośrednictwem szkoły. W przypadku wniosków składanych indywidualnie u konsula należy dołączyć dokument potwierdzający kontynuację nauki. ·     
 • Co  zrobić w przypadku zgubienia, zniszczenia w sposób utrudniający lub uniemożliwiający odczytanie albo jeśli zmianie ulegną dane posiadacza legitymacji ?                                                      W takim przypadku należy zgłosić się do konsula (można to zrobić za pośrednictwem szkoły), przy czym nie ma konieczności przedstawiania potwierdzenia odbywania nauki w danym roku, ponieważ konsul posiada je w swoich aktach.  
                                                                                                           dyrekcja szkoły
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ul. Školní 438 739 91 Jablunkov tel: +420 558357 885, +420 731 475 469 e-mail: pzs@jablunkov.cz