Regulamin


REGULAMIN WEWNĘTRZNY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PRZY SP im. H. SIENKIEWICZA W JABŁONKOWIE

 
1. Do świetlicy zgłasza ucznia rodzic na podstawie pisemnego zgłoszenia. Czas obecności dziecka w świetlicy podlega danym na zgłoszeniu.

 

2. Zwolnienie z zajęć w świetlicy jest możliwe tylko na podstawie pisemnego lub telefonicznego usprawiedliwienia, czy też przez osobiste podjęcie dziecka. Bez poprzedniego usprawiedliwienia jest obecność w zajęciach świetlicy obowiązkowa.

 

3. Świetlica poranna czynna jest od godz. 6.50. do godz. 7.50. i służy wszystkim uczniom pierwszego stopnia. Zajęcia popołudniowe rozpoczynają się o godz. 11.25 a kończą o16.30 W wypadku nieodebrania dziecka w stanowionym terminie, wychowawczyni telefonicznie zawiadamia rodziców i czeka na ich przyjście.

 

4. Uczniowie odkładają swoje tornistry na miejsce do tego przeznaczone i dbają o porządek na korytarzu i w szatniach.

 

5. Na obiad prowadzi dzieci nauczycielka lub wychowawczyni, która pełni dyżur podczas obiadu. Ze stołówki dzieci wracają do świetlicy same.

 

6. Uczeń słucha wszystkich rad i poleceń wychowawczyni oraz przestrzega regulamin szkoły i świetlicy. Bez zgody wychowawczyni nie opuszcza lokalu świetlicy ani budynku szkolnego.

 

7. Uczeń szanuje wyposażenie świetlicy. Odpowiedzialność za finansowe pokrycie szkody lub za naprawę przejmuje rodzic.

 

8. O bezpieczeństwo i ochronę zdrowia dziecka dba wychowawczyni odpowiednim wyborem zajęć i dotrzymywaniem zasad bezpieczeństwa.

 

9. Uczeń powinny jest zgłosić każde zranienie. Wychowawczyni zadecyduje o dalszym postępowaniu. (sama założy opatrunek, zawiadamia rodziców, wzywa lekarza).


10. Do zajęć w świetlicy szkolnej wykorzystywane są : boisko szkolne, sala gimnastyczna, aula, kuchnia ćwiczna, kącik tenisa stołowego i biblioteka uczniowska. Za bezpieczeństwo i porządek po zajęciach odpowiedzalna jest wychowawczyni.

 

11. Informacje o zachowaniu lub ewentualnych problemach dziecka podawane są na bieżąco albo na wywiadówkach.

 

12. Do świetlicy szkolnej uczeń nie przynosi żadnych cennych przedmiotów. Telefon komórkowy używać może tylko za pozwoleniem wychowawczyni. Za ztratę lub poszkodzenie odpowiada sam.


13. Opłatę za świetlicę szkolną , która czyni 100kč/miesiąc,płacą rodzice szekiem lub przelewem bankowym.

 

 

 

ul. Školní 438 739 91 Jablunkov tel: +420 558357 885, +420 731 475 469 e-mail: pzs@jablunkov.cz 3572498