Regulamin

REGULAMIN WEWNĘTRZNY ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SP im. H. SIENKIEWICZA W JABŁONKOWIE 

Wypis   

Przesłania świetlicy szkolnej

 Praca w świetlicy szkolnej kieruje się dekretem nr 74/2005 dziennika ustaw, „o zájmovém vzdělávání", w brzmieniu prawomocnym.Świetlica szkolna nie jest kontynuacją procesu nauczania. Pełni funkcję pedagogiczno- wychowawczą wypływającą z zasad pedagogiki wolnego czasu i częściowo funkcję socjalną.
Świetlica szkolna jest przeznaczona dla uczniów 1-5 klasy szkoły podstawowej.           

Rada Pedagogiczna zatwierdziła Regulamin Wewnętrzny ŚSz dnia  26.8.2015

Regulamin wewnętrznyŚSz  jest ważny od dnia 2.9. 2015

Pełne brzmienie Regulamin Wewnętrznego ŚSz  w dyrekcji szkoły           

Świetlica poranna czynna jest od godz. 6.30 do godz. 7.40 i służy wszystkim uczniom pierwszego stopnia bez zgłoszenia i opłaty. Zajęcia popołudniowe rozpoczynają się o godz. 11.25,  a kończą ogodz. 16.30.  Pierwszy i ostatni dzień roku szkolnego oraz w dniu wolnnym od nauki  świetlica czynna jest od godz.  do 6.30 do godzin po południowych wg ilości zgłoszonych uczniów i poleceń dyrektora szkoły. Do świetlicy zgłasza ucznia rodzic na podstawie pisemnego zgłoszenia, na którym podany jest czas pobytu dziecka w świetlicy, sposób powrotu do domu, kontakt na rodziców oraz informacja o ewentualnych problemach zdrowotnych dziecka.  Zwolnienie z zajęć w świetlicy możliwe jest na podstawie pisemnego usprawiedliwienia z datą i podpisem rodziców lub przez osobiste podjęcie dziecka. Bez poprzedniego usprawiedliwienia jest obecność zgłoszonego dziecka w zajęciach świetlicy obowiązkowa.  Dzieci odbierane są ze świetlicy osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby do tego upoważnione. Pisemne upoważnienia wymagane są w przypadku: - samodzielnego wyjścia dziecka do domu (stałego lub jednorazowego); - odbioru dziecka przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun.   Uczeń słucha wszystkich poleceń wychowawczyni oraz przestrzega zasad  regulaminu wewnętrznego świetlicy szkolnej. Bez zgody wychowawczyni nie opuszcza lokalu świetlicy ani budynku szkolnego. Uczeń szanuje wyposażenie świetlicy. Odpowiedzialność za szkody spowodowane niedbałym zachowaniem ucznia lub nieprzestrzeganiem regulaminu świetlicy przejmuje rodzic. Uczeń nie przynosi do świetlicy cennych przedmiotów lub większej sumy pieniędzy. Stratę lub poszkodzenie rzeczy osobistej zgłasza natychmiast wychowawczyni. Za stratę lub poszkodzenie przedmiotu wychowawczyni nie ponosi odpowiedzialności. Uczeń powinny jest zgłosić każde zranienie,  a wychowawczyni decyduje o dalszym postępowaniu ( sama zakłada opatrunek, zawiadamia rodziców, wzywa lekarza, robi zapis w księdze zranień).  Na obiad prowadzi dzieci nauczycielka lub wychowawczyni, która pełni dyżur w stołówce. Ucznioiwe klasy 1 wracają do świetlicy z wychowawczynią, uczniowie klasy 2 - 5 klas odchodzą same. W dniach wolnych od nauki świetlica szkolna jest nieczynna.  W dodatkowych dniach wolnych od nauki,  jak również wtedy kiedy dziecko nie bierze udziału w imprezach organizowanych przez świetlicę szkolną ( wyjazdy, ekskursje , kino itp) w świetlicy zapewnione są indywidulne zajęcia. O bezpieczeństwo i ochronę zdrowia dziecka dba wychowawczyni odpowiednim wyborem zajęć i dotrzymywaniem zasad bezpieczeństwa.  Do zajęć w świetlicy wykorzystywane są: boisko szkolne, sala gimnastyczna, aula, kuchenka szkolna, kącik tenisa stołowego i biblioteka uczniowska.Wychowawczyni zaznajamia dzieci z regulaminem i zasadami bezpieczeństwa w poszczególnych pomieszczeniach i odpowiada za ich dotrzymywanie. Wychowawczyni podaje rodzicom informacje o zachowaniu dziecka  na bieżąco lub na wywiadówkach. Jeżeli dziecko nie zostanie podjęte ze świetlicy, wychowawczyni informuje rodziców telefonicznie i czeka na ich przyjście (w razie braku kontaktów z rodzicami informuje oddział socjalny lub Miejską policję).  Opłatę za świetlicę szkolną, która wynosi  100kč/miesiąc, płacą rodzice dwa razy w roku szekiem lub przelewem bankowym. Opłata obniża się, jeżeli dziecko korzysta ze świetlicy tylko dwa razy w tygodniu.  Zupełne zwolnienie od opłaty można uzyskać przez podanie pisemnej prośby do dyrekcji szkoły i po przedłożeniu odpowiednich dokumentów  

Kalendarz

PoWtŚrCzPtSoN
     
2
7
8
9
15
16
17
22
23
29
30

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

 ul. Szkolna 438

739 91 Jabłonków

tel: +420 558 357 885, +420 731 475 469

e-mail: pzs@jablunkov.cz

IČO: 70 64 00 76

ISDS: ebpmmtj

RED_IZO: 650016351

Numer konta: 1687231319/0800