Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

Ogłoszenia

2. 5. 2019-24. 5. 2019

Odwołanie od decyzji w sprawie nieprzyjęcia ucznia do szkoły średniej

Rodzice uczniów nieprzyjętych do szkoły średniej mogą odwołać się. Na naszych stronach zamieszczamy informacje jak postępować w danej sprawie. W razie jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt z naszą szkołą.

Informacje pobrane z stron: www.cermat.cz

Wzór odwołania docx.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu
Uchazeč je oprávněn odvolat se proti rozhodnutí školy o nepřijetí ke vzdělávání.

Odvolání je třeba podat písemně řediteli střední školy, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
 Lhůta 3 pracovních dnů je dodržena i tehdy, pokud je v poslední den lhůty odvolání podáno na poštu. V případě, že budete odvolání posílat poštou, je vhodné ho poslat doporučeně, nejlépe i s dodejkou. 

Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje podle § 86 až 88 správního řádu (spolu s odvoláním zasílá zejména správní spis a kritéria přijímacího řízení, podle kterých bylo postupováno) v souladu s § 16 odst. 2 vyhlášky; rozhodnutí může být změněno v rámci tzv. autoremedury (podle § 87 správního řádu a § 183 odst. 3 školského zákona), nebo bude předán spis se stanoviskem školy a s podklady o uskutečněném přijímacím řízení dotčeného uchazeče odvolacímu orgánu nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání. 

Krajský úřad rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí ředitele střední školy na základě § 183 odst. 4 školského zákona a podle § 89 až 93 správního řádu. 

Na odvolání není formulář, podává se volnou formou, nutné je uvést důležité údaje (jméno žáka, název školy, název oboru, podpisy zákonného zástupce a žáka) a důvody, proč se odvolání podává. 

Odvolání proti rozhodnutí o nepříjetí mého syna/dcery
Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna / dcery (jméno a příjmení) ke studiu na (název oboru vzdělání a případně kód oboru).  
Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka 
Jméno zákonného zástupce nezletilého žáka 
Adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno 

Pozn.: Za nezletilého uchazeče podává odvolání zákonný zástupce 
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter z tego serwisu, wpisz swój e-mail:     

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

 ul. Szkolna 438

739 91 Jabłonków

tel: +420 558 357 885, +420 731 475 469

e-mail: pzs@jablunkov.cz

IČO: 70 64 00 76

ISDS: ebpmmtj

RED_IZO: 650016351

Numer konta: 1687231319/0800