Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

Mobilní učebna

Mobilní učebna ZŠ H. Sienkiewicze s pol. jaz. vyuč. Jablunkov
Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015169

Financování projektu:
Zdroje financování projektu výše podílu v Kč:
Celkové způsobilé výdaje projektu Kč: 941 895,00 
z toho prostředky ze státního rozpočtu (95%) :  894 800, 25 Kč
z toho vlastní zdroje (5 %):  47 094,75  Kč

Konec realizace projektu: 31.08. 2021
  
Popis projektu:
Projekt je orientován na vytvoření vhodných podmínek pro zavedení nových metod výuky s využitím moderního vybavení ve výuce. Základní myšlenkou je zajištění odpovídající úrovně vzdělávání žáků ZŠ v předmětech s vazbou na kličové kompetence v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi, kdy cílem je větší podíl praktické a názorné výuky oproti výuce teoretické.

Cíle projektu:
Cílem projketu je zajištění materiálně technického zázemi školy a modernizace výuky s důrazem na využití multimediální /počítačévé techniky pro výuku technických předmětů za účelem rozvoje praktických dovedností žáků a zvyšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce.
Realizaci projektu dojde ke zlepšení podmínek výuky a názornosti v předmětech s klíčovými kompetencemi - cizí jazyk, přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi.

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

 ul. Szkolna 438

739 91 Jabłonków

tel: +420 558 357 885, +420 731 475 469

e-mail: pzs@pzsjablunkov.cz

IČO: 70 64 00 76

ISDS: ebpmmtj

RED_IZO: 650016351

Numer konta: 1687231319/0800