Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

Moderní škola II -2.částModerní škola II - část 2.
Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008171

Financování projektu:
Zdroje financování projektu výše podílu v Kč:  
Celkové způsobilé výdaje projektu: 529 492,00 Kč
z toho prostředky ze státního rozpočtu (95%) : 503 017,40 Kč
z toho vlastní zdroje (5 %): 26 474,60 Kč


Konec realizace projektu: 31.03. 2019

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
  
Popis projektu:
Projekt z je zaměřen na  materiálně technické zázemí školy a modernizace výuky s důrazem na využití multimediální/počítačové techniky pro výuku technických předmětů za účelem rozvoje praktických dovedností žáků a zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce.

Cíle projektu:
1. zajištění materiálně technického zázemí školy (pořízení kvalitních vzdělávacích pomůcek, které jsou předpokladem pro efektivní vzdělávací proces)
2. poskytnout žákům prostředí s kvalitním IT vybavením
3. aplikace moderních výukových trendů na ZŠ prostřednictvím moderního a inovativního přístupu při výuce a využívání techniky a vybavení (používání 3 D tiskárny, moderních programů a softwarů, robotika)
4. rozvoj žáků v praktických dovednostech (cílem je všestranně podpořit rozvoj žáků v polytechnických a dalších praktických dovednostech)
5. sladiění potřeby zaměstnavatelů s přípravou dětí a žáků na budoucí zaměstnání (lepší informovanost dětí jim pomůže se lépe rozhodnout, kam se profesně orientovat a nač je potřeba se připravit)
6. snaha o zvýšení komunitní role školského zařízení (v souvislosti s volbou budoucího povolání, komunikace s dětmi a rodiči)
7. inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
8. rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
9. rozvoj digitálních a technických dovedností u studentů
10. nárůst vzdělanostního potenciálu žáků základní školy, efektivní práce s informacemi (posílením vzdělanostních možností žáků, zlepšením práce pedagogů)
11. rozšíření možností volnočasových a mimoškolních aktivit
12. zvýšení atraktivity prostředí ZŠ
13. zvýšení životní úrovně rodin s dětmi se školní docházkou na předmětné ZŠ ve městě Jablunkov

Výsledky projektu:
1. nově vybavená odborná učebna ICT ( 17 ks PC, interaktivní tabule s ozvučením, projektor pro krátkou projekci, software pro řízení počítačové učebny)
2. možnosti pro mimoškolní výuku a zájmovou činnost
3. možnosti pro odborné vzdělávání na ZŠ

 


Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

 ul. Szkolna 438

739 91 Jabłonków

tel: +420 558 357 885, +420 731 475 469

e-mail: pzs@pzsjablunkov.cz

IČO: 70 64 00 76

ISDS: ebpmmtj

RED_IZO: 650016351

Numer konta: 1687231319/0800