Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

Żyjemy na Trójstyku

Międzynarodowa współpraca szkół

 
      
 
 
                                                                                                    

Název projektu:  Žijeme na Trojmezí

Číslo projektu:           MŠMT -21430/2017-1 -Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018
 
Žadatel:                      ZŠ Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace
  
Partneři:                     ZŠ H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace
                                   ZŠ  Nábrežná, Kysucké Nové Mesto
 
Zahájení realizace projektu:  březen 2018
  
Ukončení realizace projektu: 31.12. 2018
  
Výše podpory:  
 

Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy                a Městem Jablunkov

 Projekt řeší začlenění žáků národnostních menšin do života společnosti v regionu Jablunkovska, poskytuje žákům i učitelům příležitost poznat kulturní zvyklosti a historické bariery, kdo jsme a odkud jsme, vzájemné poznání a porozumění, co máme společného a čím se odlišujeme. Je zaměřen na vzdělávání v jazycích národnostních menšin, rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovu.
 
 Cíle projektu:
a) Posílit povědomí o složitém historickém vývoji národnostně komplikovaného území Slezského Trojmezí       ve   20. století, k rozvíjení humanismu a potírání xenofobie, rasové, národnostní a náboženské nesnášenlivosti, rasismu a antisemitismu, a zaměřené budou k tématu holokaustu.
b) Podpořit vzájemné porozumění a poznání prostřednictvím projektového vyučování a workshopů. 
c) Navázat na spolupráci tří škol, vytvořenou v roce 2015 a uspořádat v roce 2018 vzdělávací aktivity naplňující  tyto cíle
 
Aktivita 1
Sejdeme se na Trojmezí
Projektová výuka spojená s turistickým výšlapem na Trojmezí.  Společného výstupu na Trojmezí se zúčastni  všichni žáci 8. ročníků partnerských škol v měsíci září. Po výstupu na Trojmezí by pro žáky byly připraveny sportovní a branné aktivity spojené s výkladem o významu tohoto místa.         
 
Aktivita 2
Historie Trojmezí (dvouměsíční vzdělávací program zakončený návštěvou památníku v Osvětimi)
Na všech partnerských školách bude v 9. ročníku v měsíci září/říjen 2018 probíhat projektové vyučování s tématikou novodobá historie na Trojmezí – druhá světová válka, holocaust, osudy hrdinů našeho regionu, historie Slezského knížectví spojená s posilováním vlastního uvědomění si identity žáků.Vyvrcholením projektu bude společná exkurze žáků devátých tříd ze všech partnerských škol v památníku v Osvětimi v říjnu 2018.
Dalším cílem této aktivity bude zpracování trojjazyčné elektronické sbírky výukových materiálů, ke kterým budou vytvořeny pracovní listy. 
 
Aktivita 3
Kultura, řemesla a jazyky na Trojmezí
Chceme uskutečnit vzdělávací program, jehož hlavní náplní bude vzájemné poznávání a sbližování. Plánujeme společné muzicírování a workshopy s vánoční tématikou, ve kterých se děti naučí vánoční písně a koledy ve třech jazycích, naučíme děti základům řemesel našeho regionu, který proběhne tentokrát na slovenské základní škole, setkáme se během Noci s Andersenem a společně uspořádáme projektový den při příležitosti Evropského dne jazyků
 
 a) Naučme se písničky našich sousedů
V rámci aktivity se na všech školách budou žáci ve vyučování i během mimoškolních aktivitučit slovenské, polské i české vánoční písně a koledy. Vyvrcholením společné aktivity bude koledování na náměstí při příležitosti rozsvícení vánočního stromu. Učitelé budou prostřednictvím projektu eTwinning sdílet slovenské, polské a české písně, které se budou děti učit v měsících září -listopad 2018
 
 b)„Kreatívní doping"
Realizaci workshopů zajistí učitelé partnerských škol a externí lektoři. Součástí zimních workshopů na slovenské škole bude workshop tradičních řemesel z oblasti Kysuce. Žáci si budou moci vybrat vždy dva bloky z pěti nabízených.
 
 c) „Noc s Andersenem"
Setkání u příležitosti Noci s Andersenem je naplánováno na 30. března 2018.
Školy se dohodly na výměně žáků tak, že každá škola bude hostit 10 -15 žáků ze 4. a 5. ročníků z každé z partnerských škol. Pro žáky bude připraven čtenářský  program ve spolupráci s Místní knihovnou v Jablunkově.
 
 d) Setkání u příležitosti Evropského dne jazyků
Setkání se zúčastní 10 žáků 5. a 6. ročníků z každé partnerské školy a 2 učitelé. Žáci budou v hostitelských školách zařazeni mezi ostatní žáky do třídy, které se projektová výuka bude týkat.
26. září se žáci účastní 4 rozličných hodin. Hostující učitelé budou také zapojeni do projektového dne. Využijeme je jako lektory pro slovenský, český nebo polský jazyk tzv. nativespeakers. Kromě tří jazyků, které jsou významné pro Trojmezí, zakomponujeme do Evropského dne jazyků kromě polského a slovenského jazyka i jazyky EU jako německý, francouzský, italský, španělský, ruský apod.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ebook projektu 2016/2017 - zobacz

Modul A) Sport łamie granice - spotkania sportowe i turniej szachowy

Modul B) Historia Trójstyku + Holocaust - ekskurzja Oświęcim

Modul C) Kultura i rzemiosło na Trójstyku - wiosenne i jesienne warsztaty, koncert świąteczny

Imprezy towarzyszące - Dzień kultury angielskiej (SZŠ) a Let´s make friends (ČZŠ)

 
Logo projektu 2015/2016

W ramach projektu realizowane są:

Moduł A) Uczymy się piosenek naszych sąsiadów

Moduł B) Sport łamie granice - zobacz zdjęcia

Moduł C) Jakim językiem mówi się na Trójstyku 

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

 ul. Szkolna 438

739 91 Jabłonków

tel: +420 558 357 885, +420 731 475 469

e-mail: pzs@pzsjablunkov.cz

IČO: 70 64 00 76

ISDS: ebpmmtj

RED_IZO: 650016351

Numer konta: 1687231319/0800