Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie
Jutro - dzień świadectw. Przynosimy rzeczy do szkoły normalnie wg rozkładu, kończymy obiedem po 5. lekcji. Na świadectwo proszę przynieść okładkę.
W piątek 11.1. pójdziemy z naszym programem świątecznym do Klasztoru Sióstr Elżbietanek - w czasie dopołudniowych lekcji.  
Zapraszamy na zebranie Macierzy - ważne, bo połączone między innymi z wyborem nowego zarządu - 4.12.2018 o godzinie 15:30. Najstarsze dziecko z rodzeństwa powinno mieć kartkę z informacjami w dzienniczku.
Prawdopodobnie w związku z basenem znowu pojawiły się w szkole wszy. Proszę o kontrolę i podpis informacji w dzienniczkach.

Pokaż wszystko
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter z tego serwisu, wpisz swój e-mail:     

  Mgr Barbara Kotek

Proszę o dostarczenie - jak najszybciej po weekendzie - napisanego listu do Polski, również jak najszybciej potrzebujemy na festyn białe tryczka z krótkim rękawem (musimy je nabatykować)

Č - Spojky - na prac. listu "Věta jednoduchá a souvětí" - sledujeme, jak jsou spojeny věty v souvětí. Máme hotovy všechny úkoly kromě 5.

M - Wyjaśniamy różnicę między kołem a okręgiem, kreślimy proste, odcinki, półproste, punkty według instrukcji ustnych, trenujemy rysowanie za pomocą cyrkla

Zaczęliśmy próby na festyn, dzisiaj niektórzy brali udział w Igrzyskach lekkoatletycznych. Kijanki wypuściliśmy na wolność...

M - Przepisujemy krokowanie do liczb, zrobię z trójką nieobecnych dzieci po ich powrocie (boweszły nam już liczby ujemne), w domu teraz tylko sprawdźcie, czy jest gotowe w zeszycie ćwiczeń s.15/1

geometria - kreślimy kółka za pomocą cyrkla - niektórzy muszą "znaleźć na to sposób", więc popróbujcie

- ćwiczymy mnożenie pisemne przez liczbę 3-cyfrową 

JP - piszemy listy (mają być na jutro, niektórzy jeszcze nie zaczęli)
     - pamiętamy o nauce wierszyka - przedłużamy do poniedziałku


M - Geometria - pracujemy w zeszycie bez linijek (dostali w szkole) / wyznaczamy punkt na płaszczyźnie, na prostej, 
        rysujemy i nazywamy prostą, odcinek i półprostą - dam wskazówki, jak Jadzia wróci do szkoły
- możecie na czystej kartce potrenować pracę z cyrklem

- trenujemy mnożenie pisemne liczb 3-cyfrowych - zeszyt ćw. s.18 - dolna linijka zadań
- przepisujemy krokowanie do liczb - zeszyt ćw. s. 15/1

NOś - ciało ludzkie - zmysły - KP (docx)

JP - piszemy Listy
- dokończyliśmy pracę z wierszykiem na części mowy i z tabelką (odpisze sobie od dzieci), wierszyka (docx) uczymy się na pamięć


Č - opakujeme druhy vět (oznamovací, rozkazovací, tázací, přací)
- nové - dělíme věty na jednoduché a souvětí - počítáme v nich slovesa - PL (docx) -rámečky přečíst, úkol 1 a 2: slovesa podtrhni, sleduj jak jsou věty spojeny - úvod do spojek


Rozpoczynamy próby na festyn, więc codziennie przynajmniej jednej lekcji nie ma :-)Č - cvičení na psaní i/í, y/ý v souvislosti s vyjmenovanými slovy po b (dělali jsme na mazacích tabulkách)
    - nové téma: Příslovce, PL (docx) - úkoly 1,2,3 
    - do sešitu zapsat barevně téma: Příslovce

M - powtarzamy wielokrotności liczby 9, liczymy w pamięci: mnożenie podobne do zadania domowego (typ 17x3, 5 x16)
     - sken jpg - podręcznik s. 54/5 - znajdź wszystkie trójkąty równoramienne (przypomnieć, że mają 2 boki równe - już o
                                                         nich mówiliśmy)
                                                      - przerysuj do zeszytu kratkowanego obrazek A, dotrzymaj kolory jak w książce
                                                       - zapisz jakie jest pole całości, potem jakie 
                                                         są pola poszczególnych kolorowych części
JP - stylistyka
     - czytamy jeszcze raz bajkę "Mrówka i konik polny" - robiliśmy taką książeczkę do Lapbooka o mrówkach. 
     - na podstawie historyjki obrazkowej (docx) piszemy swoimi słowami "minibajeczkę" - oddać jak najszybciej po
       powrocie do szkoły, dokończyliśmy pracę na lekcji

 M - w poniedziałek był sprawdzian: rysowanie wg kodu w siatce kwadratowej, mierzenie długości boków, obwodu, określanie pola (nie zapowiadałam, wszystko rzeczy, które robiliśmy na lekcjach) oraz mnożenie indyjskie liczb 3-cyfrowych
- powtarzamy, utrwalamy i ćwiczymy pamięciowe mnożenie i dzielenie przez 7
- rozwiązujemy pajęczynki, śledzimy i tłumaczymy jakie po kolei wykonujemy kroki (dlaczego?) - małe ksero do zeszytu - na skenie (jpg) jest to zadanie 2 
- pajęczynki w zeszycie ćwiczeń II - str.4/2 - zacząć od pokolorowania strzałek

JP - czas u czasowników - ćwiczenia (wkleić do zeszytu) - docx
- odmieniamy czasowniki we wszystkich osobach, w różnych czasach - douczyć się osoby w liczbie pojedyńczej i mnogiej

Noś - zaczynamy temat o mrówkach - kto potrafi, ma encyklopedie - stara się wyszukać informacje

Č - Čas u sloves  .... toto téma zapiš do sešitu, pak:
1. Minulý
2. Přítomný
3. Budoucí

- učebnice s. 67/2 - ústně urči u sloves osobu, číslo a čas, posledních 7 sloves zapiš do sešitu (s osobou, číslem a časem)M - zadanie słowne wg podręcznika s. 38/4 ... sken jpg
M - powtarzamy i utrwalamy mnożenie i dzielenie przez 6
- rozwiązujemy zadania słowne, gdzie wykorzystujemy nawiasy lub kolejność działań - ksero z książki jest u mnie - dla orientacji chodzi o zadanie z podręcznika s 43/2,3. (sken jpg). Do rozwiązań z zadania 3 dopisujemy również odpowiedź.
- pracujemy w siatce kwadratowej - rysujemy wg kodu strzałkowego w książce - podr. s.39/5 (sken jpg) - tu zajmujemy się zadaniem a,b - wchodzimy do tematu: obwód, mierzymy za pomocą linijki, zapisujemy długości boków symbolami geometrycznymi (obok narysowanego czworoboku): │AB│= 2cm 5mm....

JP - na podstawie map myślowych (docx) powtarzamy wiadomości o przymiotnikach, pustą mapę uzupełniamy, we wtorek sprawdzian

NOŚ - dopełniamy temat: życie w wodzie i nad wodą (omawianie ustne), piszemy test: Woda

Č - sledujeme používání přídavných jmen v popisu ptakopyska a kamaráda - učebnice s.85/1 a s.87/1 - ve středu prověrka (hlavně vyhledávání)

M - ćwiczymy dodawanie pisemne liczb 3-cyfrowych - zeszyt ćwiczeń s. 30/5 i 31/6b, jutro sprawdzian
JP i JCz - uczymy się pytać o rzeczowniki/podstatná jména, kóre wyszukaliśmy w czytanym tekście - w domu możecie wziąść z jakiejkolwiek książki
- pytań przypadków w klasie 3. nie uczymy się na pamięć - będą zapisane w zeszycie 
- do JCz można skorzystać z on-line ćwiczeń tutaj 
 
Č - různé tvary podstatných jmen - tvoříme otázky, odpovídáme na otázky - PL (docx) - celý
M - zeszyt ćw.s. 28/3 , s.27/8 ... obsah = pole (ile kwadracików), był słupek na pamięciowe liczenie - mnożenie i dzielenie przez 4, zaczynamy utrwalać przez 5


M - pracujemy z liczbami 3-cyfrowymi: jaka jest najmniejsza/największa możliwa? która liczba ma 3setki, 5 dziesiątek, 1 jednostkę,.....? która jest tuż przed/tuż za liczbą 347...?
- przypominamy sobie dodawanie pisemne w słupkach, dodajemy do siebie liczby 3-cyfrowe
- zaokrąglamy wyniki dodawania (liczby 3-cyfrowe) do dziesiątek
KP - tylko zadanie 1 oraz zaokrąglanie z zadania nr.3 - dotyczące wyników dodawania

JP - utrwalamy wyszukiwanie rzeczowników - KP - w wierszu podkreśl rzeczowniki, zrób zadanie 1 i 2 na dalszej stronie
ZPr - kartkę formatu A4 damy na leżąco, uczymy się za pomocą linijki odmierzyć po 5 cm z górnego brzegu i dolnego tak, by po połączeniu punktów dostać 6 pasków o szerokości 5 cm - zwrócić uwagę na grubość linii (ma być cieniutka i bardzo lekko) oraz dokładność mierzenia
- z pasków robiliśmy potem bałwanka

M - utrwalamy +,- w słupkach
- przypomnienie środowiska schodów z klasy 2. - sken z książki (JPG) oraz zeszyt ćw. str. 24/4 (do kontroli można użyć pas do krokowania z liczbami)
- mierzenie za pomocą linijki (nawiązujemy do ZPr) - sken (JPG): zadania 1 - 2
W razie dłuższej nieobecności proszę o przysyłanie  rodzeństwa po karty pracy.


M - kontrola obliczeń - dodawanie pisemne (mała karteczka do odebrania u mnie)

    - pracujemy z tabelą mnożenia, zaklejamy lepkami wyniki, które już umiemy na pamięć

    - tworzymy zadania na dzielenie (z pomocą tabeli)


JP - powtarzamy tematy przedświąteczne: znaczenie wyrazów (nadrzędne x podrzędne, przeciwstawne, wieloznaczne, synonimy/bliskoznaczne) - każdy typ trzeba umieć wytłumaczyć - podać przykłady


Č - význam slov - opakujeme, procvičujeme synonyma - učebnice s.24/1,5


M - zeszyt ćwiczeń s. 18/10, 11
M - Liczymy przykłady typu: 800 - 240, 700 - 180, 500 - 410
- przypominamy sobie piramidki dodawania z klasy 2 - piramidki z książki s.22/1 przerysuj do zeszytu i uzupełnij - SKEN stony z książki

Č - slova protikladná - dokončit úlohy na prac.listu, ústně si udělat úlohy z knížky s. 25

JP - ćwiczymy pisanie wyrazów ze zmiękczeniami (będzie dyktando) - KP
JP - dokończyć KP "Wyrazy o znaczeniu nadrzędnym..."
- powtarzamy zasady pisania wyrazów ze zmiękczeniami - pisz do zeszytu (próbne dyktando na zorientowanie): nitka, Basia, dzień, siedem, ściana, kość, siano, ciepło

M - trasy rowerowe - zeszyt ćwiczeń s. 16/3
- rysunek jednym ciągiem linii - zeszyt ćw. s. 17/4
- potem na kolorowej mapce tras rowerowych (posyłałam wczoraj - trzeba wkleić do zeszytu) połóż przeźroczystą folię i spróbuj przejechać wszystkie odcinki trasy (jest ich 11) jednym ciągiem linii, nie można żadnego odcinka przejechać dwa razy, przy próbach zaczynaj z różnych miejsc na trasie - może się to udać?

Č - slova protikladná (antonyma) - nové téma - PL jsem poslala

Trwają próby przed jubileuszem, łączymy klasy. więc tylko na matematyce liczyliśmy mnożenie indyjskie - zrób w zeszycie sobie schematy do mnożenia indyjskiego i policz zadania:
a) 58 x 6,   b) 67 x 8,   c) 83 x 9,   d) 54 x 7,    e) 62 x 9,   f) 98 x 6

M - przypominamy sobie z klasy 2. pajęczyny - zeszyt ćwiczeń s. 9/7, s.11/9 - zeszyt ćw. nie jest kolorowy, dlatego są tu strzałki różnego rodzaju (do każdego typu dopasuj sobie swój kolor i przy dopełnianiu kolorów używaj - nie rysujemy strzałki kropeczkowanej, falowanej czy przerywanej)
M - wyznaczamy liczby do 1000 na osi liczbowej (oś liczbowa, na której są wyznaczone całe setki), porównujemy liczby 3-cyfrowe
- zeszyt ćw. s. 15/10, s.14/2 (pierwszy słupek obowiązkowo, kto zrobi całe - otrzyma diamencik)

JP - przypomnienie zasad pisania zmiękczeń w wyrazach (jeżeli po głosce miękkiej słyszę samogłoskę, to nie może być kreseczka, ale zmiękcza "i"), lekcję będzie trzeba odpisać po nieobecności z zeszytu kolegi

Č - pracovní list "Slova významem nadřazená, podřazená a souřadná" (měl by být ve složce) - úkol: 2,3,4, 6M - liczby do 1000 - zapisujemy, czytamy, liczymy po całych setkach, porównujemy i porządkujemy wg wielkości całe setki

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

 ul. Szkolna 438

739 91 Jabłonków

tel: +420 558 357 885, +420 731 475 469

e-mail: pzs@pzsjablunkov.cz

IČO: 70 64 00 76

ISDS: ebpmmtj

RED_IZO: 650016351

Numer konta: 1687231319/0800